Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Utredningsgång vid ADHD

Innan Du kontaktar Psykoterapitjänst
Om skolan misstänker ADHD eller liknande störningar brukar skolpsykologen göra en utredning som bör omfatta en allmän begåvningstest (WISC-IV) och en beskrivning av barnets situation i skolan och undersökning av lärarnas (och eventuella assistenter och specialpedagogers) bedömning av skolsituationen med hjälp av strukturerade frågor (det finns många olika och delvis likvärdiga sådana frågeformulär). Om möjligt får föräldrarna redan på detta stadium medverka och ge sin bedömning på samma sätt som lärarna.
Skolpsykologens utredning leder vanligtvis fram till en remiss till Psykoterapitjänst om en fortsatt utredning för att fastställa diagnos och inleda behandlingen. Om du bokar tid hos oss samtidigt som skolpsykologen påbörjar sin utredning, har du möjlighet att undvika onödigt dröjsmål. Normal väntetid från det att du ringer tills utredningen är klar och behandlingen påbörjad är f.n. 3 månader.
Om ni tidigare har varit i kontakt med BUP eller annan behandlare, vill vi till det första besöket ha journaler från dessa tidigare behandlingstillfällen. Det brukar ta tid att skaffa fram detta. Utnyttja därför väntetiden till detta så att alla uppgifter föreligger i god tid till första träffen. Det är dock viktigt att du försäkrat dig om alla familjemedlemmars samverkan innan du kontaktar oss, eftersom vår metod i hög grad bygger på samverkan mellan föräldrarna och mellan hem och skola.
Många familjer är splittrade men kan ändå deltaga vid utredningen. Om föräldrarna inte samverkar, kan vi inte påbörja någon behandling. Det är dock viktigt att ditt barn får hjälp. Ibland kan BUP finna lösningar då våra resurser inte räcker till.
Vi genomför numera alltid en hel neuropsykiatrisk utredning då vår erfarenhet är att det är vanligt att mer än en neuropsykiatrisk problematik föreligger hos en och samma individ. Kostnaden för hela utredningen är 20 000:-. Om skolpsykologen har gjort en basutredning nyligen kan vi i allmänhet använda oss av den och kan då justera priset neråt efter överenskommelse med familjen.
Psykoterapitjänst
Första besöket sker c:a tre månader senare, i allmänhet på en onsdag och varar 90 minuter. Vid detta möte får familjen träffa en barnpsykiater och eventuellt en psykolog. Tillsammans går vi igenom hemsituationen och annat som inte direkt framgår av skolpsykologens utredning.
Därefter sammanställer vi all information och fastställer diagnosen (t.ex. underavdelning av ADHD) eller diagnoserna (om flera handikapp eller sjukdomar förekommer parallellt) samt drar upp riktlinjerna för behandlingen, som alltid är både medicinsk, pedagogisk och psykologisk.
Vi skriver remissvar till skolpsykologen och ber föräldrarna kontakta skolsköterska och klassföreståndare om vad som gäller. Vi ber även föräldrarna stå i tät (veckovis) kontakt med oss via telefon eller e-post de första veckorna för att kunna ställa in en optimal dos av medicinen och eventuellt svara på andra frågor som kan dyka upp.
Andra besöket sker efter två månader. Då träffar vi antingen bara föräldrarna eller, om så erfordras, även rektor, klassföreståndare, skolpsykolog, skolsköterska (som bl.a. svarar för kontroller av längd, vikt, puls och blodtryck), specialpedagog, assistent och fritidsledare. Vid detta möte bör medicinfrågorna vara lösta och all uppmärksamhet i stället kunna riktas på de områden som särskilt behöver tränas i skolan och i hemmet.
Om allt går bra sker därefter återbesök en gång i halvåret hela skoltiden eller så länge som det behövs. Till att börja med arbetar vi som konsulter åt föräldrarna som - i samarbete med lärarna - utgör sina barns egentliga behandlare. När barnet kommer upp i tonåren kan det själv börja ta ett större ansvar för sin behandling. Äldre tonåringar kommer i allmänhet med sina föräldrar men kan även komma själva.
Tanken är att medicinen så småningom skall bli överflödig, liksom särskild medverkan från föräldrar och lärare. När barnet blivit vuxen skall han eller hon kunna fungera med ADHD lika bra som vem som helst utan detta handikapp.
Kontakta oss för mer info!