Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Personalutveckling

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
I dialog med de personalansvariga på företaget formulerar jag på vilken nivå i organisationen min kompetens används på bästa sätt.
Inför de medarbetarsamtal som cheferna ska genomföra med sina anställda deltar jag i planeringen av strategin. Då fungerar jag som bollplank kring frågor som:
  • Hur är företagets policy för befattningshavare på olika nivåer i organisationen?
  • Vilka konsekvenser får det för befattningshavare?
  • Hur påverkar det deras behov, visioner och lojalitet?
  • Hur ska detta tas upp i medarbetarsamtalet?
Jag deltar också i efterarbetet med att utvärdera resultatet av samtalen och utarbeta adekvata åtgärder för att ta vara på det som framkommit vid dom.
Inför en omorganisation genomför jag en attitydundersökning bland de anställda. Vidare deltar jag i förankringen av de nya idéerna på olika plan. När omorganisationen väl är ett faktum följer jag upp processen.
Sist men inte minst är min kompetens av värde när enskilda medarbetare hamnar i kris, vare sig det beror på omständigheter i deras privatliv eller är arbetsrelaterat. De anställda är företagets viktigaste tillgång och en medarbetare som är i kris behöver snabbt få adekvat hjälp för att fortsättningsvis fungera optimalt i sitt arbete.
Kraven på Dig är högt ställda - ibland oförenliga
Kontakta oss för mer info!