Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Individuell psykoterapi hos psykolog

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi
Samtalsterapi på psykodynamisk grund är relevant när:
 • Ångest, obeslutsamhet eller gamla minnen plågar Dig
 • Du känner Dig ofta ledsen, nedstämd eller deprimerad
 • Du har svårt att få balans i Dina relationer
 • Du är missnöjd med Dina viktiga val i livet
 • Du känner Dig avvikande
 • Du känner igen Dig i någon eller flera av ovanstående punkter
Var?
 • På Psykoterapitjänsts mottagning
 • På fasta tider varje vecka
 • Med definierat betalningsansvar
 • Behandlingstiden varierar individuellt
Hur?
 • Samtalsterapi på psykodynamisk grund
 • Drömanalys enligt CG Jungs metod
 • KBT-tekniker utnyttjas vid behov
Så här går det till:
Om Du är intresserad av att gå i individuell psykoterapi eller psykoanalys kommer Du att först genomgå en diagnostisk intervju, då terapeuten/analytikern dels vill utröna hur Du fungerar på olika områden i Ditt liv och dels söker få en överblick över Din nuvarande situation i ljuset av Din historia. Utifrån denna intervjusituation, som brukar ta 2-5 besökstillfällen i anspråk, får Du sedan besked om huruvida individuell psykoterapi eller psykoanalys är den optimala behandlingen för just Dig, samt när det kan bli möjligt för Dig att påbörja Din psykoterapi eller psykoanalys.
I psykoterapin eller psykoanalysen äger ett mellanmänskligt möte mellan terapeut/analytiker och klient rum varvid ouppklarade konflikter och svårigheter från Ditt förflutna överbryggas och nya vyer kan öppna sig för Dig. Processen som Du och terapeuten/analytikern går in i kallas Individuationsprocessen.
Terapeuten/analytikern och Du arbetar med de känslor och svårigheter Du har och använder sig av Dina minnen och Dina upplevelser för att lära känna och integrera i Ditt medvetande de omedvetna strukturer, vilka Du bär i Ditt inre. Förutom Dina minnen är arbetsredskapen Dina drömmar samt aktuella dagshändelser. Efter slutförd psykoterapi eller psykoanalys kan Du gå vidare i livet med Din historia som en tillgång istället för en belastning.
Individuell psykoterapi och psykoanalys pågår i allmänhet under flera års tid och besöksfrekvensen hos terapeuten/analytikern är 1-2gånger/vecka.
Kontakta oss för mer info!