Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Tonårspsykiatri

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Tonåren kännetecknas av en gradvis övergång från barn till vuxen. Vissa blir psykologiskt vuxna redan i mitten av tonåren medan andra inte blir psykologiskt vuxna förrän de fyllt 30. Vi gör därför – till skillnad från BUP och vuxenpsykiatrin – ingen principiell skillnad på tonåringar och unga vuxna.
Hur Du bemöts hos oss och vilken utgångspunkt för diagnos och behandling vi har, beror därför inte på hur gammal Du som ringer är, utan på om Du söker hjälp åt Dig själv eller någon annan och hur Ditt problem ser ut. Den som söker hjälp av sig själv och för sig själv får komma hit individuellt utan föräldrar och syskon. De flesta som gör detta är flickor i gymnasiet som söker för depression. En del av dessa kommer på inrådan av skolkurator, pojkvän eller kamrat. Den hjälp de erbjuds är Individuell psykoterapi/analys med eller utan medicinering.
Ofta, när föräldrar ringer, gäller det oro för ADHD, depression, missbruk, ätstörningar, beteendestörningar eller tillstånd som finns uppräknade under neuropsykiatri. Oavsett orsak brukar vi i dessa fall börja med att träffa hela familjen och andra som är bekymrade eller oroliga för tonåringens situation. De, som oroar sig, kan ofta bidra med att identifiera problemen och hitta lösningar på dem. Hur vi sedan går vidare är väldigt olika, beroende på vad saken gäller.
Ett tillstånd, som vi har stor erfarenhet av att diagnosticera och behandla, är borderlinepersonlighetsstörning/emotionellt instabil personlighetsstörning. Störningen uppstår tidigt i livet och utvecklar sig mest dramatiskt i tonåren och uppträder ofta tillsammans med missbruk, kriminalitet och andra störningar. Ifall tillståndet upptäcks tidigt och inte kompliceras av missbruk eller kriminalitet, brukar behandlingsmöjligheterna med långvarig Individuell psykoterapi/analys vara mycket goda.
I de fall då vi själva har den terapeutiska kontakten, brukar vi överlåta den medicinska delen av behandlingen till annan psykiater. Ibland kan även ett samarbete med BUP eller vuxenpsykiatrisk klinik bli aktuell. I fall då missbruk eller kriminalitet finns med i bilden, kan ett samarbete med socialförvaltningen visa på framkomliga vägar.
I de allra flesta fall och i synnerhet i nedre delen av tonåren utgör dock familjeterapi den vanliga behandlingen. Detta gäller i synnerhet tillstånd som är övergående och mest bottnar i anpassningssvårigheter mellan familjemedlemmarna till de förändringar i vanor och relationer, som tonåren kräver. Föräldrarna kan behöva vara både fasta och orubbliga samtidigt som de behöver vara vänliga och tillmötesgående. Tonåringen behöver både kunna underordna sig och vara självständig. Alla måste lära sig lyssna på varandra.
Kontakta oss för mer info!