Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Fokuserad korttidsterapi

Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
När?
 • Du mäktar inte med nuet trots att Du tidigare fungerat bra
 • Du kör fast i Dina relationer
 • Du har hamnat i en kris
 • Du har råkat ut för en olycka eller katastrof
Var?
 • På Psykoterapitjänsts mottagning
 • På fasta tider varje vecka
 • Med definierat betalningsansvar
Hur?
 • Samtalsterapi med överenskommet fokus
 • På förhand bestämt antal gånger
 • Psykodynamisk teori som grund
 • KBT inslag vid behov
Så här går det till:
Fokuserad korttidsterapi har den teoretiska bakgrunden gemensam med psykodynamisk samtalsterapi, men behandlingsmetoden har modifierats av bl a Mann och Malan för att passa personer, vilka fungerat väl i de flesta av livets skeden, men under trycket av speciella omständigheter sviktar. I interpersonell psykoterapi ligger fokus på hur man relaterar till viktiga personer, privat eller inom yrkeslivet.
Om Du är intresserad av att gå i fokuserad korttidsterapi eller interpersonell psykoterapi, kommer Du att först genomgå en diagnostisk intervju, då terapeuten vill utröna hur Du fungerar på olika områden i Ditt liv och vilket problemområde eller relationer terapin bör fokuseras på för att Du ska kunna få maximal nytta av den.
Utifrån denna intervjusituation, som brukar ta 1-2 besökstillfällen i anspråk, får Du sedan besked om huruvida fokuserad korttidsterapi eller interpersonell terapi är den optimala behandlingen för just Dig. Om vi kommer fram till denna uppläggning av Din terapi så bestämmer vi oss från början för hur många gånger Din terapi ska vara samt formulerar en målsättning kring vilka områden i Ditt liv terapin huvudsakligen ska handla om.
Kontakta oss för mer info!