Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Vårdnadsutredningar

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
Vi genomför vårdnadsutredningar inför skilsmässor eller där omhändertagande av barn övervägs. Vi gör utredningen enligt den av oss utarbetade parallellmodellen. I denna utredningsmodell lägger vi stor vikt vid att bägge parter i en vårdnadstvist ska bedömas likvärdigt och att utredningsresultatet ska visa hur det för barnet bästa alternativet ser ut.
Parter i detta sammanhang kan vara de båda föräldrarna, när det föreligger en skillsmässosituation eller de biologiska föräldrarna å ena sidan och fosterföräldrar å den andra när det föreligger en situation då omhändertagande av barn övervägs.
För att i möjligaste mån åstadkomma en likvärdig bedömning genomför vi utredningen i två steg, där det eller de aktuella barnet/barnen deltar i utredningens båda steg, men där de vårdnadshavare, mellan vilka tvisten står, deltar var och en i ett steg.
I varje steg genomför vi en diagnostisk intervju med varje vuxen individ samt gör en bedömning av de vuxnas sociala nätverk. Vidare genomförs en observation av interaktionen mellan barnet/barnen och var och en av de medverkande vuxna samt en bedömning av interaktionen då alla i denna konstellation ingående personer är närvarande.
Om det föreligger behov av att bedöma barnets/barnens funktionsnivå genomförs även en barnpsykologisk testning.
Utredningen resulterar i ett utlåtande där de ingående vuxnas ev personlighetsstörning , deras sociala nätverks beskaffenhet samt deras förmåga att interagera och skapa struktur i relationen med barnen bedöms och sätts i relation till deras förmåga att fungera som vårdnadshavare till det/de aktuella barnen med dess/deras ev särskilda behov. Utlåtandet skickas till beställaren.
Beställare av denna tjänst kan vara enskilda familjer, sociala myndigheter eller företrädare för rättsväsendet.
Den utredningsmetod som tillämpas har beskrivits i en artikel i Socionomen 1/2004 (kräver Adobe Acrobat, storlek. 1.310 kb)
Kontakta oss för mer info!