Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Spädbarnspsykiatri

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
När börjar spädbarnets värld formas? Vid befruktningen? Redan föräldrarnas innersta fantasier, önskningar, farhågor och minnen av sina egna föräldrars kärlek och misslyckanden lägger grunden för den värld, som skall forma den nya varelsen.
Familjen föds i förlossningsrummet. Modern och barnet har då redan haft en relation i moderns inre under nio månader, medan för fadern blir förlossningen första påtagliga kontakten med det barn han varit med om att skapa. Många fäder kommer psykologiskt oförberedda till förlossningen (särskilt vid första barnets födelse), men kontakten med barnet efter förlossningen kan göra mannen till pappa för livet och svetsa samman mor, far och barn till en enhet som förvandlar allas liv.
Liksom varje barn som föds friskt till världen egentligen är ett medicinskt underverk, är det mycket som kan gå fel i den psykologiska förvandling som alla tre måste gå igenom under graviditeten och de 2-3 första åren efter barnets födelse.
Sexuella svårigheter, obefogad oro för hälsa, hem, ekonomi, jobb eller för att barnet skulle vara sjukt eller missbildat, ständiga gräl, att mannen ständigt arbetar övertid eller umgås med vänner i stället för att vara hemma utgör vanliga och tidiga tecken på att de blivande föräldrarna behöver hjälp att hitta den psykologiska balansen innan barnet föds.
Om någonting allvarligt hänger upp sig i moder-barn-kontakten redan på sjukhuset brukar BB slå larm till BUP, som på många orter förfogar över en kompetent spädbarnsverksamhet, som ger konkret vägledning till osäkra mödrar. Vissa problem dyker upp senare och en kontakt kan då tas mellan barnhälsovården och BUP. även Amningshjälpen, som är en frivillig hjälp av mödrar till mödrar, kan ge mycket råd och stöd inte bara beträffande amningen.
I många fall är det dock föräldrarna själva som misstänker eller inser att något är fel och själva vill hålla i utredning och behandling i samråd med spädbarnspsykiatriskt kompetenta läkare och psykologer. I sådana fall kan Psykoterapitjänst vara ett alternativ. Vi betraktar familjen som en enhet och involverar från början även pappa i alla faser av diagnostik och behandling.
Spädbarnet kan inte vänta. Vi låter därför spädbarnsfamiljer gå före i kön och strävar efter att göra en första bedömning inom en månad. Denna sker i form av ett familjesamtal där föräldrarna i barnets närvaro berättar om bakgrund och utveckling fram till dagens situation. I anslutning till denna familjeintervju görs en psykologisk bedömning enligt särskilda metoder och tester som tagits fram av den spädbarnspsykiatriska forskningen. En del av dessa bygger på samspelet under måltid (amning eller matning med flaska) varför vi gärna förlägger det första bedömningssamtalet till barnets normala mattid.
I allmänhet upptäcker vi med hjälp av dessa test inte bara problemen utan också hur dessa kan åtgärdas genom träning av specifika aspekter av färäldrarnas interaktion med barnet eller varandra. Det kan gå olika snabbt beroende på hur läraktigt barnet - och föräldrarna - är. Om svårigheterna enbart ligger hos barnet, kan vi behöva närmare studera orsakerna med metoder, som beskrivs under Neuropsykiatri.
Kontakta oss för mer info!