Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

ADHD/ADD - Bakgrund och behandling

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en störning i de delar av hjärnan, som samordnar perceptionen (intryck utifrån) och motoriken (rörelserna) med den medvetna uppmärksamheten. Yngre barn och pojkar mer än flickor har större grad av hyperaktivitet/impulsivitet i relation till uppmärksamhetsstörningen som är kännetecknande för ADHD av så gott som alla former.
Vuxna, äldre tonåringar och många flickor besväras ofta bara av koncentrationsstörningen medan hyperaktiviteten kanske har försvunnit och impulsiviteten bara kommer fram i vissa sammanhang. Vi talar då om ADD som betyder attention deficit disorder medan H:et som står för hyperactivity har fallit bort.
Vetenskapsmännen tvistar om ADD och ADHD är en och samma eller olika men delvis liknande funktionshinder. Ännu är frågan inte avgjord. Den medicinska behandlingen är densamma och delvis den psykologiska och pedagogiska.
För samordningen mellan yttre intryck och motoriken är dopamin den avgörande signalsubstansen i hjärnan. Om nivån på dopamin är låg i förhållande till de krav som ställs på prioritering och sortering av inkommande intryck, tappar barnet (eller den vuxne) koncentrationen och blir ofta också rastlös och impulsiv. Detta beteende sammanfattas nuförtiden i diagnosen ADHD, eller ADD – om rastlöshet och impulsivitet inte märks så tydligt.
De som saknar hyperaktivitet/ impulsivitet syns mindre och stör mindre och blir därför ofta inte upptäckta i tid under skolåldern, då man har störst möjlighet att arbeta bort funktionshindret. Många tonårsflickor med ADD och hyfsad intelligens klarar skolan bra men upplever mer av problem i sällskapslivet där de ofta känner sig missförstådda och hamnar utanför pga att de inte behärskar det snabba sociala spelet. Det kan utlösa depression hos denna grupp som ofta är mer inåtvända.
ADHD/ADD kan behandlas både genom att minska kaos och störningar i omgivningen och genom att återställa funktionen av dopamin i hjärnan.
Ofta existerar ADHD/ADD parallellt med andra svårigheter som dåligt självförtroende, uppgivenhet och känslomässiga störningar. Vi ser därför alltid till helheten och påbörjar ingen medicinbehandling innan noggrann diagnos har ställts och innan nödvändiga förbättringar vidtagits i skolan och hemma. När det gäller diagnos, se avsnittet om Neuropsykiatri.
Genom målmedveten och uthållig psykologisk träning (en form av kognitiv terapi) kan barnet och tonåringen med omgivningens hjälp lära sig att leva ett fullvärdigt liv trots ADHD/ADD och som vuxen genom framförhållning och planering minska stressen av sitt handikapp och beroendet av medicin.

ADHD/ADD - Samsjuklighet

Ett problem inom neuropsykiatrin är att ett problem sällan kommer ensamt. Om det inträffat en skada i en del av hjärnan, är den ofta kopplad till en skada i en annan del av hjärnan. Att en person har flera diagnoser är därför inte ovanligt. Detta gäller inte minst ADHD/ADD.
ADHD/ADD är ofta kopplat till dyslexi, trotssyndrom, beteendestörning, depression och bipolär sjukdom, tvångssyndrom, Tourettes syndrom, autismspektrumstörning, borderlinepersonlighetsstörning/emotionellt instabil personlighetsstörning, histrionisk personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning och missbruk.
Om ADHD/ADD är kopplat till missbruk eller kriminalitet (beteendestörning, antisocial personlighetsstörning och enstaka andra fall) påbörjar vi ingen behandling av ADHD/ADD förrän dessa problem åtgärdats. Först då kan en normal ADHD/ADD behandling påbörjas.
Om ADHD/ADD är kopplat till depression, botar standardbehandlingen ofta båda tillstånden samtidigt. Det beror dels på den förstärkning av självförtroende och självkänsla som är en följd av behandlingen och dels på den särskilda effekten av DA på känslocentra i hjärnan. Även när ADHD/ADD är kopplat till dyslexi har standardbehandlingen god effekt men behöver då kompletteras med särskilda dyslexihjälpmedel.
Om ADHD/ADD är kopplat till Tourettes syndrom eller tvångssyndrom måste den medicin vi använder som förstahandsval (Concerta) bytas ut mot läkemedel med liknande effekt på hjärnans sorterings- och prioriteringsfunktion men utan samtidig effekt på andra DA funktioner, som är överstimulerade vid ovanstående tillstånd. I dessa fall förordar vi en annan medicin (Strattera), vilken ökar effektiviteten av noradrenalin (NA) i allmänhet och av DA särskilt på ett mycket begränsat område av betydelse för uppmärksamhet. Förutom allmänt aktiverande effekt har Strattera en kontinuerlig påverkan av NA och på detta sätt även en viss långsiktigt lugnande effekt.
Både Tourettes syndrom och tvångssyndrom kan ofta kopplas till stress, vilket även har negativ effekt på ADHD/ADD symptomen. Det är därför lämpligt att lägga extra stor vikt vid psykologisk behandling som minskar stressen i det enskilda fallet.
För stor aktivitet på limbiska (känslopåverkande) DA system kan leda till förhöjd sinnesstämning och hallucinationer vid bipolär sjukdom, eller till ångest som vid trotssyndrom, borderlinepersonlighetsstörning/emotionellt instabil personlighetsstörning, tvångssyndrom och bipolär sjukdom. Även vid samsjuklighet mellan ADHD/ADD och dessa tillstånd bör man därför välja Strattera i stället för Concerta.
Om effekten av Strattera inte är tillräcklig, kan den lugnande effekten förstärkas kraftfullt av medel, som verkar på ett kompletterande sätt (Intuniv) eller mer generellt på NA i allmänhet och särskilt på ett viktigt område mitt i hjärnan (lat. Thalamus eller ”brudgemaket”) som förstahandssorterar hela flödet av inkommande impulser från alla delar av kroppen och sinnesorganen (Kapvay).
Om ADHD är kopplat till autismspektrumstörning kan Strattera vara ett förstahandsval men kan behöva kompletteras med andra medicinska och icke-medicinska behandlingar.
Kontakta oss för mer info!