Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Familjeterapi

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
Den italienska psykiatern och psykoanalytikern Maria Selvini Palazzoli har tillsammans med sina medarbetare formulerat ett synsätt på familjers interaktion som går ut på att familjen är ett system av inbördes beroende delar, där varje dels rörelse påverkar alla övriga delar.
Utifrån detta synsätt har en familjeterapeutisk inriktning utvecklats, som kallas systemisk familjeterapi. Här ser man på de svårigheter som familjen har som ett försök från familjens medlemmar att hjälpa varandra att fungera så bra som möjligt under rådande omständigheter. På detta sätt undviker man att skuldbelägga någon familjemedlem, vilket bara brukar åstadkomma låsningar. Målsättningen i systemisk familjeterapi är att skapa förutsättningar för familjen att omstrukturera sitt system och kunna ta nästa steg i sin utveckling.
Om Ni är intresserade av att gå i familjeterapi, kommer Ni att få en besökstid då hela familjen ska komma. I denna första fas av Er familjeterapi hjälps vi åt att undersöka hur just Ert familjesystem ser ut och fungerar och belyser denna fråga utifrån alla familjemedlemmars synvinkel. Utifrån denna fas, som brukar ta 1-2 besökstillfällen i anspråk, lägger vi sedan upp den fortsatta behandlingen, som kan innefatta fortsatt terapi med hela familjen, med delar av familjen eller förslag på behandling av enskilda familjemedlemmar.
Familjeterapi pågår så länge Ni är överens om att Ni har behov av hjälp utifrån för att utveckla relationerna i familjen och besöksfrekvensen är ca 1 gång/månad.
Kontakta oss för mer info!