Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Neuropsykiatri

Med dr Anders Löfström
Leg läk, barn-och ungdomspsykiater, analytisk psykologi
Agnieszka Tarwid Löfström
Leg psykolog, leg psykoterapeut, analytisk psykologi, KBT
Modern barnpsykiatri drar nytta av den alltmer omfattande kännedom, som vi nu har om hjärnan och dess funktioner. Många tillstånd, som ADHD ,Depression , Tourettes syndrom, tvångssyndrom, bipolär sjukdom, Aspergers syndrom och andra typer av autismspektrumstörningar och barndomspsykoser kan kopplas till obalans eller dysfunktion i och mellan hjärnans olika delar.
Ett barn är ingen självständig individ utan lever i ett sammanhang. Vi startar därför alltid utredningen genom att träffa hela familjen och ta upp en anamnes av familjen och det aktuella barnets historia från moderlivet till nuvarande ålder. Vi får då också möjlighet att bedöma familjemedlemmarnas inbördes samspel och möjlighet att vara till stöd och hjälp i det kommande behandlingsarbetet.
även om inte remiss är nödvändig, kommer många till oss på remiss från skolpsykolog, som kanske redan gjort en inledande utredning. I så fall gör vi inte om den utan kompletterar den med de tester och undersökningar som krävs för att säkerställa diagnosen. Psykologiska tester kan ofta på ett väldigt exakt sätt lokalisera en störning i en viss del av hjärnan, som sedan kan bekräftas med neurofysiologiska och neuroröntgenologiska metoder. Ofta räcker det med anamnes och psykologiska tester.
Utvecklingen av neuropsykologiska tester håller jämn takt med hjärnforskningen, som är inne i en kraftig expansionsfas. Därför pågår inom området en ständig kompetenshöjning , som vi möter upp dels genom vidareutbildning av oss själva och dels genom samarbete med andra, som besitter den kompetens, som vi inte själva har.
En svårighet inom neuropsykiatrin är att ett problem sällan kommer ensamt. Om det inträffat en skada i en del av hjärnan, är den ofta kopplad till en skada i en annan del av hjärnan. Att en person har flera diagnoser är därför inte ovanligt. Ett problem hos en individ i en familj påverkar ofta även hela familjen. även skolan blir vanligen involverad.
Neuropsykiatriska tillstånd hos barn behandlar vi alltid inom ramen för och i samarbete med barnets familj. Utgångspunkten för all behandling är insikten att kropp och själ hör ihop. Beroende på barnets ålder och diagnos förespråkar vi ofta en kombination av psykologi (vanligen specifik träning av det som barnet har särskilt svårt för) och medicin (oftare till tonåringar och äldre barn än till de allra minsta). även nätverksmöte med rektor, lärare och fritidspersonal och i vissa fall samarbete med barnhabilitering kan komma ifråga.
Även om ett barn har ett neurologiskt handikapp eller dysfunktion i hjärnan, kan det ha normala psykologiska svårigheter, som tillhör åldern och särskilda psykologiska svårigheter som är sekundära till den neuropsykiatriska problematiken. I dessa fall har vi även möjlighet att erbjuda individualterapi på samma villkor som för övriga barn och tonåringar utöver den grundläggande behandlingen av den neuropsykiatriska störningen.
Kontakta oss för mer info!