Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

Träning vid ADHD

Ledord

Struktur, belöning och samarbete är grunden för alla framsteg i behandlingen av ADHD.

Struktur

Eftersom barn (och vuxna!) med ADHD har problem med prioritering och sortering av inkommande intryck, finns det några enkla regler som kan vara till lika stor hjälp som medicinering när det gäller att möta omgivningens krav:

Belöning

Barn med ADHD har misslyckats så ofta att de känner sig misslyckade, hopplösa och värdelösa. De är så vana vid gräl och klander att de automatiskt undviker att lyssna. Likaså undviker de att anstränga sig, eftersom de aldrig tidigare varit framgångsrika när de ansträngt sig och gjort sitt bästa. De blir därför lätt – som en konsekvens av alla misslyckanden – uppgivna och lata. Botemedlet heter belöning.
Concerta påverkar omedelbart hjärnans belöningscentrum och skapar en mottaglighet för ett nytt tänkande. Därför måste omgivningen samtidigt med att medicinen sätts in vara beredd att följa upp med ett program för konsekvent stimulering genom beröm för varje överenskommen ansträngning som leder till ett överenskommet resultat.
Belöningen skall vara förutbestämd och väldefinierad. Den får aldrig tas tillbaka även om barnet strax efteråt skulle misslyckas eller missköta sig i något avseende, d.v.s. en given belöning får inte användas som bestraffning. Den vuxne får inte hämnas utan måste stå vid sitt ord även om barnet endast ibland lever upp till omgivningens önskningar. ”Rom byggdes inte på en dag.”
Slutmålet är ett glatt barn och en harmonisk vuxen med självförtroende och självkänsla, som består - även utan medicin.

Samarbete – barn-föräldrar

Avsätt tid för avstämning med barnet varje dag. Skaffa white board eller liknande där barnets uppgifter för den kommande dagen står uppsatta. Bestäm belöningssystem med lättfattliga och entydiga regler. Lita inte på vad barnet säger – kontrollera själv att varje detalj blivit utförd på det sätt som avtalats. Avsätt tid för avstämning med den andre föräldern varje vecka – föräldrars enighet är särskilt nödvändig när barnet blir tonåring.

Samarbete – föräldrar-skola

Se till att lärarna vet om att ditt barn har ADHD. Se till att lärarna vet vad ADHD är och vad det ställer för krav på skolan. Överenskom med lärarna om hur det dagliga informationsutbytet mellan hem och skola (t.ex. angående läxor, frånvaro, incidenter, belöning etc) skall gå till. I vår tid brukar detta oftast ske på internet men lärarna har alla andra elever också att tänka på. Därför blir ingenting gjort om du inte själv trycker på och motiverar lärarna till ett bra samarbete.

Samarbete – föräldrar-fritid

Många elever tillbringar tid på ”fritids” efter (och ibland även före) skolan. När barnen är trötta och hungriga kan även välmedicinerad ADHD-barn fungera dåligt. Då uppstår lätt missförstånd och bråk mellan barnen. Därför är det viktigt att fritidspersonalen är väl informerade och kan ingripa vid behov. Ibland kan de spela en viktig roll i belöningssystemet.
Även utanför ”fritids” innebär barnets fritid en uppsjö av möjligheter för träning av nödvändiga färdigheter men också många möjligheter att fastna i gamla och destruktiva mönster av att vara ”misslyckad”, ”annorlunda”, ”utanför” eller mobbad. Därför måste föräldrarna vara välinformerade om vad som händer och vid behov kunna ingripa.
I bästa fall ingår fritiden i den totala planeringen med hänsyn till barnets framsteg i träningsprogrammet. På så vis kan skolloven utnyttjas effektivt till att träna på sådant som vållar särskilda problem i hemmet eller i umgänget med andra. Med rätt belöning blir träningen lustfylld och framstegen uppenbara. Familjen fungerar bättre och man kan ha roligare tillsammans. Det blir lättare att skaffa och behålla kompisar och fritiden blir ett äventyr i stället för ett i raden av misslyckanden.
Kontakta oss för mer info!