Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB

ADHD - Samsjuklighet

Ett problem inom neuropsykiatrin är att ett problem sällan kommer ensamt. Om det inträffat en skada i en del av hjärnan, är den ofta kopplad till en skada i en annan del av hjärnan. Att en person har flera diagnoser är därför inte ovanligt. Detta gäller inte minst ADHD.
ADHD är ofta kopplat till missbruk, depression, trotssyndrom, beteendestörning, dyslexi, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, autismspektrumstörning, bipolär sjukdom, borderlinepersonlighetsstörning/emotionellt instabil personlighetsstörning, histrionisk personlighetsstörning och antisocial personlighetsstörning.
Om ADHD är kopplat till missbruk eller kriminalitet (beteendestörning, antisocial personlighetsstörning och enstaka andra fall) påbörjar vi ingen behandling av ADHD. När dessa problem försvunnit, kan en normal ADHD behandling påbörjas.
Om ADHD är kopplat till depression, botar standardbehandlingen ofta båda tillstånden samtidigt. Det beror dels på den förstärkning av självförtroende och självkänsla som är en följd av behandlingen och dels på den särskilda effekten av DA på känslocentra i hjärnan. Även när ADHD är kopplat till dyslexi har standardbehandlingen god effekt men behöver då kompletteras med särskilda dyslexihjälpmedel.
Om ADHD är kopplat till Torettes syndrom eller tvångssyndrom måste Concerta bytas ut mot läkemedel med liknande effekt på hjärnans sorterings- och prioriteringsfunktion men utan samtidig effekt på andra DA funktioner, som är överstimulerade vid dessa tillstånd.
I dessa fall har Strattera som ökar effektiviteten av noradrenalin (NA) i allmänhet och av DA särskilt på ett mycket begränsat område av betydelse för uppmärksamhet. Förutom allmänt aktiverande effekt har Strattera en kontinuerlig påverkan av NA och på detta sätt även en viss långsiktigt lugnande effekt.
Strattera till skillnad från Concerta behöver tas dagligen och får först påtaglig effekt efter någon månad. Då är effekten i gengäld kontinuerlig över dygnet utan negativ (tvärtom viss positiv) effekt på sömnen.
Både Torettes syndrom och tvångssyndrom kan ofta kopplas till stress, vilket även har negativ effekt på ADHD symptomen. Det är därför lämpligt att lägga extra stor vikt vid psykologisk behandling som minskar stressen i det enskilda fallet.
För stor aktivitet på limbiska (känslopåverkande) DA system kan leda till förhöjd sinnesstämning och hallucinationer som vid bipolär sjukdom eller ångest som vid trotssyndrom, borderlinepersonlighetsstörning/emotionellt instabil personlighetsstörning, tvångssyndrom och bipolär sjukdom.
Även vid samsjuklighet mellan ADHD och dessa tillstånd bör man därför välja Strattera i stället för Concerta som förstahandsmedel.
Om effekten av Strattera inte är tillräcklig, kan särskilt den lugnande effekten förstärkas kraftfullt av medel, som verkar på ett kompletterande sätt (Intuniv) eller mer generellt på NA i allmänhet och särskilt på ett viktigt område mitt i hjärnan (lat. Thalamus eller ”brudgemaket”) som förstahandssorterar hela flödet av inkommande impulser från alla delar av kroppen och sinnesorganen (Kapvay).
Om ADHD är kopplat till autismspektrumstörning kan Strattera vara ett förstahandsval men kan behöva kompletteras med andra medicinska och icke-medicinska behandlingar.
Kontakta oss för mer info!